Service World

 

Po co grać?

Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.


Opis gry:

Symulacja Service World™ przekazuje know-how z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces.

 

Dzięki grze:

· zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością – nauka poprzez doświadczenie,

· metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce,

· pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy usługowej,

·  każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy,

·  przełamane zostaną bariery dzielące kadrę zarządzającą i pracowników szeregowych,

·  zostaną zdefiniowane konkretne metody, mające doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy i polepszenia wyników przedsiębiorstwa.


Przebieg gry:

Gra na bazie przedsiębiorstwa sprzedającego usługi. Największym potencjałem firmy sprzedającej usługi są pracownicy. Gra opiera się na optymalizacji procesów obsługi klienta z punktu widzenia efektywności dla organizacji. Podczas symulacji mogą zostać wypracowane standardy obsługi klienta.
Pracownicy zajmujący się negocjacjami tj. handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, osoby negocjujące treść umów i warunki współpracy z podwykonawcami.

 

Czas trwania: 2 dni 

 

Symulacja również ukazuje, jakie procesy wpływają na wzrost dochodowości obsługiwanego rynku.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem gry - przy podziale wartości pomiędzy poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych - uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego.
W trakcie symulacji gracze przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem. Poruszana jest przy tym problematyka zróżnicowanych wymagań wobec pracowników i niezbędnych kompetencji,
w różnych fazach realizacji zlecenia. Podczas gry uczestnicy tworzą bilans, rachunek zysków i strat oraz ustalają wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów.

 

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

·  Jak funkcjonuje firma usługowa?

·  Jak obliczyć wynik finansowy firmy?

·  Jak wpływać na wynik finansowy firmy?

·  Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?

·  Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?

· W jaki sposób racjonalizować koszty działalności usługowej?

 

Grupa docelowa:

·  Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach usługowych

·  Pracownicy firm usługowych

·  Przedsiębiorcy segmentu SOHO

·  Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność

·  Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych