Retail Manager

Po co grać?
Retail ManagerTM to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą jednostkę handlową, jaką jest sklep i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności sklepu.


Opis gry:

Retail ManagerTM kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Symulacja  osadzona jest w realiach, zakłada zakup potrzebnych towarów, delegowanie zadań, przeprowadzenie kampanii reklamowej, udzielanie rabatów, organizowanie promocji oraz negocjacje z dostawcami.

Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk sklepu, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk sklepu. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania sklepu obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność.

Celem symulacji Retail ManagerTM jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowaniaindywidualnej rzeczywistości biznesowej zorientowanej na osiąganie celów.


Dzięki grze:


Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża,obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski sklepu oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków.


Grupa docelowa:

  • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym
  • Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych
  • Przyszła kadra zarządzająca

 

Czas trwania: 2 dni